Reklamační řád– Canis Lab

Reklamační řád

Reklamaní řád

Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Kobram s.r.o , Janáčkova 1024/18, Ostrava 702 00, ID: 26904390 VAT: CZ26904390 (dále jen „prodávající“), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci pořízeného zboží v souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů dále upřesňuje postup kupujícího (zákazníka) pro případ, že přes veškeré úsilí prodejce o zachování nejvyšší kvality nabízeného zboží (výrobku) a služeb vznikne na straně zákazníka oprávněný důvod k uplatnění reklamace

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

Pro uplatnění reklamace Vám postačí účtenka nebo faktura. Délka záruky u každého zboží je různá. Záruka běží ode dne převzetí zboží po dobu stanovenou na účtence. V případě vyřízení reklamace výměnou neběží nová záruka na zboží. Pokračuje původní záruka.

 Záruka za jakost: Jako doklad o záruce vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení (faktura) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo).

Prodávající odpovídá za to, že:

a)výrobek má vlastnosti, které kupující očekával s ohledem na povahu výrobku,

b)výrobek se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věctohoto druhu obvykle používá,

c)výrobek je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

d)výrobek vyhovuje požadavkům právních a hygienických předpisů.

Práva z odpovědnosti za vady Zboží: Zjevné poškození Zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto Zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje Prodávajícího. Kupující v den převzetí řádně zkontroluje neporušenost Zboží a kompletnost jeho příslušenství. Při osobním odběru Kupujícím, je okamžik převzetí Zboží okamžikem přechodu nebezpečí škody na Zboží z Prodávajícího na Kupujícího. Jestliže Kupující Zboží neprohlédne při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady mělo Zboží již v době přechodu nebezpečí škody na Zboží. Pozdější reklamace neúplnosti Zboží nebo vnějšího poškození Zboží nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat. Prodávající má však možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

Reklamaci Zboží může Kupující uplatnit osobně v provozovně na adrese Canis Lab, Soudní 5259, Zlín 760 01 nebo reklamované zboží zaslat přepravní službou na adresu Canis Lab, Soudní 5259, Zlín 760. V případě, že Kupující bude zasílat Zboží Prodávajícímu přepravní službou, měl by ve vlastním zájmu zabalit reklamované Zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého Zboží by měl zásilku označit příslušnými symboly. Zásilka by měla obsahovat reklamované Zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu, detailní popis reklamované závady a správné kontaktní údaje Kupujícího. Kupující je povinen prokazatelným způsobem doložit, že Zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě nebo prodejně společnosti Kobram Optimální je originál dokladu o zakoupení Zboží.

 

Práva z odpovědnosti za vady Zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:

a)mechanickým poškozením Zboží

b)prokazatelně nedovolenými zásahy do Zboží, živelnou katastrofou, mechanickým poškozením nebo byly-li odstraněny nebo poškozeny plomby v případě, že je Zboží plombami

c)prokazatelně nesprávným užíváním,

d)užíváním v rozporu s doporučením k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu, e)užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,

f)prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci, g)pokud předložený doklad o zakoupení vykazuje zjevné známky provedených změn údajů.

 

Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého Zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo Zboží při převzetí Kupujícím. Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál, bývá jeho obvyklá životnost při běžném užívání 6 měsíců, pokud není výslovně uvedeno jinak. Právo Kupujícího reklamovat Zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet ke skutečnosti, že záruka se nevztahuje na opotřebení Zboží nebo jeho dílů způsobené obvyklým užíváním a nelze ji tak zaměňovat s životností. Záruka se nevztahuje na otevřené nebo použité Zboží pokud se jedná o sběratelské předměty, kosmetiku a krémy, nebo potraviny a doplňky stravy. Na dárky, které Prodávající poskytuje Kupujícímu bezplatně v rámci kupní smlouvy na jiné placené Zboží, nelze uplatnit záruku ani odpovědnost za vady nad rámec zákona.

 

V případě odstoupení od kupní smlouvy je Kupující povinen Zboží, které je poskytované jako dárek vrátit v původním stavu Prodávajícímu. Na žádost Kupujícího je Prodávající povinen poskytnout Kupujícímu písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Záruční list musí obsahovat název nebo obchodní firmu, IČO a sídlo Prodávajícího. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení Zboží obsahující údaje jako záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruční doba, určí Prodávající podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

 

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, je zájmem prodejce poskytnout zákazníkovi takovou součinnost, aby tato vada byla v nejkratším možném termínu odstraněna, či jinak tento problém ve prospěch zákazníka vyřešen. Za vadu však nelze považovat změnu vlastností výrobku, která nastala překročením data spotřeby, uvedeného na obalu výrobku nebo v důsledku nesprávného používání, ošetřování a skladování. Záruční doba začíná běžet dnem zakoupení zboží uvedeného na prodejním dokladu.  Záruční doba je 24 měsíců s výjimkou výrobku, na jehož obalu je uvedeno datum spotřeby, v tomto případě se tato lhůta zkracuje do data vyznačeného na obalu a výrobek lze oprávněně reklamovat jen do posledního dne měsíce a roku uvedeného na obalu výrobku (příklad: 07 2018 – poslední den reklamace je 31. 07. 2018).

 

Právo na reklamaci zaniká, pokud není uplatněno v průběhu výše uvedené záruční doby. Zákazník uplatňuje reklamaci bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil. Vyřídí-li se reklamace zákazníka opravou zboží, prodlužuje se záruční doba o dobu od uplatnění práva na odstranění vady do doby, kdy zákazník opravené zboží převzal. Vyřídí-li se reklamace zákazníka výměnou vadného zboží za nové, běží od dne převzetí na nové zboží nová záruční doba.

Kupující má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení. Nemá-li věc vlastnosti uvedené výše, může Kupující požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující-spotřebitel požadovat jen výměnu této součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, jedná se o nepodstatné porušení smlouvy a v takovém případě má Kupující vždy právo výhradně na bezplatné odstranění vady opravou věci. Právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující právo od smlouvy odstoupit. Za opakovaný výskyt vady po opravě se považuje stejná vada, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována a která se znovu vyskytne. Bylo-li Zboží v době před uplatněním reklamace opravováno nejméně třikrát pro různé odstranitelné vady,má se za to, že trpí větším počtem vad. Pokud Kupující od smlouvy neodstoupí ani neuplatní právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo v případě, že by zjednání nápravy způsobilo značné obtíže Kupujícímu Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Prodávající Kupujícího před převzetím Zboží upozornil, že Zboží má vadu, nebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech uvedených v VOP a Zákoně.

 

Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné v okamžiku, kdy je mu předáno nebo doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky dle §2001. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě odstoupení od smlouvy je Kupující povinen vrátit Prodávajícímu kompletní Zboží včetně veškerého příslušenství.

Pokud má vadu zboží, které bylo prodáno jako použité nebo bylo prodáno se slevou zohledňující jeho nižší kvalitu v době prodeje, má Kupující – spotřebitel místo práva na výměnu Zboží právo na přiměřenou slevu.

 

Způsob vyřízení reklamace: Kupujícímu musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace a přijetí zboží zpět prodávajícímu, pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace v souladu s ust. § 605 NOZ. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Lhůta 30 dnů není závazná vůči Kupujícímu – podnikateli. Kupující-spotřebitel se může o výsledek reklamace sám zajímat na adrese provozovny, kde reklamaci uplatnil, nebo na zákaznické telefonní lince. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění. Kupující při uplatnění reklamace je povinen předat Zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně všech součástí a příslušenství.

Kupující je povinen předat Zboží do reklamačního řízení kompletní. Dále doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu, podrobný popis závady a úplné kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail). V případě, že Kupující nedodá Zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí. Při uplatnění reklamace obdrží Kupující písemné potvrzení -reklamační protokol, který mu slouží jako doklad při vypořádání reklamace. Kupující je povinen při sepisování reklamačního protokolu uvést veškeré požadované údaje, jejichž úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního protokolu. V reklamačním protokolu jsou informace, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je Kupujícím  požadován. Pokud Kupující výrobek do reklamačního řízení zaslal přepravní službou, obdrží reklamační protokol e-mailem. Kupující-spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné, které jsou dostupné v rámci místa podnikání prodávajícího. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného Zboží. Kupující o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí Zboží do reklamace, pokud je Zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti. Prodávající je oprávněn odmítnou reklamaci Zboží také v případě, že Zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami. Vyzvednutí Zboží ze záruční opravy: Po vyřízení reklamace Prodávající informuje Kupujícího buď prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky. Pokud bylo Zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu Kupujícího. Prodávající vydá, případně zašle, Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace. V případě nevyzvednutí reklamovaného Zboží ze záruční opravy do 2 měsíců od uplynutí doby, kdy záruční oprava byla vyřízena, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 50 Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím. Při výdeji Zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí o Zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost. Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 30.10. 2020 a nahrazuje veškerá předchozí znění. Změny reklamačního řádu vyhrazeny

 

Košík (0)

Zatiaľ sa v košíku nič nenachádza.