Všeobecné obchodní podmínky– Canis Lab

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

„VOP“

 1. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Kobram s.r.o, Janáčkova 1024/18, Ostrava 702 00, ID: 26904390 VAT: CZ26904390 jako prodávající (dále jen „Kobram“ nebo „prodávající“)  a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).
 
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
 
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
 
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.


Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v reklamačním řádu, podmínky ochrany osobních údajů a výběr způsobu dopravy a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. 


Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. prodávajícího nebo smluvních partnerů prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Fakturu a/nebo účtenku podle zákona o evidenci tržeb a daňového dokladu, obsahující základní údaje smlouvy, obdrží Kupující na email nebo formou odkazu ke stažení nebo v papírové podobě spolu s nákupem při dodání / převzetí zakoupeného zboží. Kupující s tímto souhlasí. Odkazy na Uvedené listiny jsou Kupujícímu zaslány na e-mailovou adresu, kterou Kupující uvede při objednávce nebo přiloženy v dodávce zboží.

 1. Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající sděluje, že

 1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího;
 2. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od prodávajícího, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;
 3. Prodávající neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud není uvedeno dodatkem smlouvy jinak.
 4. ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném provozovatelem/prodávajícím uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady; do doby než se prodávající stane plátcem DPH jsou uváděné ceny jako koncové
 5. v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o
  1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
  2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
  3. přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla prodávajícího nebo na e-mailovou adresu prodávajícího.
 6. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
  1. o poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
  4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
  5. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

 

 1. v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
 2. smlouva, resp. příslušná faktura/doklad o koupi/účtenka, bude uložena v elektronickém archivu prodávajícího,
 3. v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit přes kontaktní formulář příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.
 4. V případě předobjednávky zboží Kupujícím je cena takového zboží pouze předběžná. Výsledná cena zboží se tak může lišit. O změně ceny bude prodávající  Kupujícího informovat. Kupní cena zboží bude stanovena až po naskladnění zboží prodávajícím. Případný rozdíl mezi uhrazenou odhadovanou cenou a kupní cenou bude prodávajícím vrácen, nebo Kupujícím doplacen před dodáním zboží, pokud se Kupující nerozhodne předobjednávku zrušit. Prodávající si u zboží, které lze předobjednat, vyhrazuje právo změnit termín dodání. V případě podstatné změny termínu dodání (tj. 14 dní) má Kupující právo od smlouvy odstoupit. Změní-li se okolnosti, z nichž prodávající vycházel v okamžiku předobjednání zboží Kupujícím do té míry, že na prodávajícím nebude možné rozumně požadovat, aby byla předobjednávkou vázána, má prodávající právo předobjednávku zrušit bez dalšího a následně o tom informovat Kupujícího.
 5. její kontaktní e-mailovou adresou je jakub@kobram.cz

III. Smlouva

 1. Uzavření smlouvy

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném prodávajícím tím, že požadované plnění (zboží, službu, elektronický obsah) vloží do košíku případně koupí expres. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník prodávajícího, ať už přímo na pobočce nebo po telefonu nebo emailové objednávce. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky prodávajícím, za případné chyby při přenosu dat nenese prodávající odpovědnost. Uzavření smlouvy prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.

Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

Pokud je se zbožím poskytován jakýkoliv dárek, který Kupující nevyužije, je Kupující povinen kontaktovat prodávajícího předem a sdělit mu, že o dárek nemá zájem. V takovém případě bude Kupujícímu prodáno zboží bez tohoto dárku. Neučiní-li tak, je Kupující v případě odstoupení od smlouvy povinen tento dárek dle čl. IV (Odstoupení od smlouvy), bodu 1. (Odstoupení od smlouvy) vrátit.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

 1. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá produkt, který je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k danému produktu, a Kupující se zavazuje, že produkt převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k produktu, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Prodávající Kupujícímu odevzdá produkt, jakož i doklady, které se k produktu vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k produktu v souladu se smlouvou.

Prodávající splní povinnost odevzdat produkt Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s produktem v místě i času plnění.

Má-li prodávající produkt odeslat, odevzdá produkt Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci, který si kupující zvolil k přepravě a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, prodávající odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu produkt předá dopravce. V případě zasílání produktu do zahraničí, tím se myslí mimo Českou Republiku dojde k předání produktu kupujícímu odevzdáním produktu prvnímu přepravci, kterého si kupující zvolil.

Dodá-li prodávající větší množství produktů, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být produkt zabalen, zabalí prodávající produkt podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování produktu a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří prodávající produkt pro přepravu.

S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování si prodávající vyhrazuje právo dodat zboží Kupujícímu, který si v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne objednal zboží za celkovou hodnotu přesahující 10.000,- Kč vč. DPH, až po úplné úhradě celkové kupní ceny. Jakmile Kupující uhradí celkovou kupní cenu zakoupeného zboží, prodávající provede expedici v souladu s požadavky Kupujícího stanovenými v objednávce.

 

 1. Přechod nebezpečí škody

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má produkt při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobila porušením své povinnosti.

Kupující produkt podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na produktu a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím produktu. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující produkt, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.

Škoda na produktu, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na produktu na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím produktu vzniká druhé straně právo produkt po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání produktu podmíněno.

 1. Odpovědnost Prodávajícího

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že produkt při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující produkt převzal,

 1. má produkt vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 2. se produkt  hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se produkt tohoto druhu obvykle používá;
 3. je produkt  v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, s přihlédnutím na možné přirozené úbytky. 

Pro Kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím produktu věděl, že produkt má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

 1. Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou produktu nebo dodáním nového produktu.

Neodstraní-li prodávající vadu produktu včas nebo vadu produktu odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

 1. Porušení smlouvy obecně

Právo na dodání nového produktu, nebo výměnu součásti produktu má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže produkt  řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nového produktu vrátí Kupující prodávajícímu na náklady prodávajícího produkt původně dodaný včetně veškerého dodaného příslušenství.

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit.

 1. Záruka za jakost

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že produkt bude po určitou dobu způsobilý k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti produktu na obalu.

Záruční doba běží od odevzdání produktu Kupujícímu; byl-li produkt podle smlouvy odeslána, běží od dojití produktu do místa určení. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na produktu na Kupujícího vnější událost.

 1. Následný prodej zakoupeného produktu

Pokud Kupující produkt zakoupený od prodávajícího prodá, daruje či jinak převede do vlastnictví jiné osoby, tak je povinen o tom prodávajícího informovat.

Nebude-li o tom Kupující prodávajícího informovat, považuje prodávající tohoto Kupujícího stále za vlastníka daného produktu a za osobu, které náleží práva z vadného plnění.

 1. Zvláštní pravidla při koupi produktů od osmnácti let

Nákup produktu určeného od osmnácti let a návštěva stránek, kde se tyto produkty  nabízejí, je osobám mladším 18 let zakázáno. Kupující vytvořením a dokončením objednávky, jejímž předmětem je tento produkt, prohlašuje, že je starší 18 let. Prodávající prohlašuje a Kupující bere na vědomí, že při přebírání produktu je prodávající, případně dopravce nebo jakýkoliv jiný subjekt, který Kupujícímu produkt doručuje, oprávněn zkontrolovat občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti, za účelem ověření že je Kupující starší 18 let. Nepodrobí-li se Kupující této kontrole nebo bude-li mladší 18 let, nebude mu produkt vydán a dojde k automatickému odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího.

 1. Odstoupení od smlouvy
 2. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
 2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
 3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese:

Kobram

Janáčkova 1024/18

Ostrava 702 00

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté a včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Zboží nesmí mít porušené plomby nebo jiné zajišťovací instrumenty obalů proti otevření, dále pouze pokud Kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, prodávající doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána ve formě Kreditu na další nákup.

V případě proplácení dobropisu v hotovosti může prodávající požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající odmítnout peněžní prostředky proplatit.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Lhůta bude počítána až po předání veškerých dokumentů a zboží dle výše uvedeného. V případě, že nebude splněno váše uvedené, kupující nemá právo na požadování plnění až do doby, kdy bude vše řádně předáno zpět prodávajícímu.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

 1. Odstoupení od smlouvy podnikatelem a v ostatních případech

Kupujícímu podnikateli může být ze strany prodávajícího umožněno od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů odstoupit. V případě, je-li hodnota zakoupeného zboží vyšší než 50.000,- Kč vč. DPH není takové odstoupení od smlouvy možné vůbec.

Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak Kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.

Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácené zboží nebude v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak Kupující bere na vědomí, že prodávající si vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která prodavajícímu vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového produktu, nemůže-li produkt vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.

Z důvodu ochrany práv Kupujícího je-li Kupujícím právnická osoba bude proplacení dobropisu poskytnutou pouze formou bankovního převodu na registrovaný učet kupujícího.

 

 1. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod prodávajícího: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci prodávající nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.

 1. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu www.canislab.eu jsou vždy aktuální a platné ceny, v české měně (Kč) s výjimkou případů, kdy dojde k uvedení chybné ceny viz ustanovení níže v tomto článku.
Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.

Kupující však bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden v košíku Kupujícího.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
Původní cena znamená cenu zboží/služby, za niž předmětné zboží/službu prodávající nabízel bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcích na jí provozovaném eshopu, nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem, přičemž bude zobrazena vždy ta z cen, která lépe reflektuje cenovou hladinu daného výrobku na trhu.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému prodávajícího, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co Kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku. Prodávající v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou zejména následující:

 • cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu);
 • u ceny zboží přebývá nebo chybí jedna či více cifer;
 • sleva na zboží přesahuje 50 %, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem.

Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován.

Dále si prodávající vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud dojde k neoprávněnému užití slevového nebo obdobného poukazu v rozporu s jeho podmínkami, zejména se jedná o případy kdy:

 • slevový poukaz je použit na jiné zboží, než pro které byl určen;
 • slevový poukaz je použit ve spojení s jinou slevou, i přesto, že sčítání těchto slev nebylo výslovně zakázáno;
 • slevový poukaz je použit na nákup, který nedosahuje minimální stanovené ceny;
 • Prodávající zjistí, že slevový poukaz již byl použit.

Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout a zároveň Kupující bere na vědomí, že je prodávající oprávněn požadovat mimo jiné bezdůvodné obohacení.

 

VIII. ObjednáváníObjednávat je možno následujícími způsoby:


 1.  prostřednictvím elektronického obchodu prodávajícího (dále jen „e-shop“);
  b.    elektronickou poštou jakub@kobram.cz nebo jinou adresu uvedenou v kontaktech na www.canislab.eu
  c.  osobně v provozovnách prodávajícího
  d.   telefonicky.

Kupující/dopravce bude o přesném čase doručení objednaného zboží informován prostřednictvím e-mailu. Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si Kupující zvolí v druhém kroku objednávky v rámci svého košíku.

 1. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební možnosti:

Převod na účet prodávajícího, platební bránou nebo na dobírku. Platební metody vždy můžete vybrat při objednávce

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví prodávajícího, avšak nebezpečí škody na produktu přechází převzetím zboží Kupujícím.

Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.  

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku / fakturu a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

V případě platby platební kartou na pobočce je Kupující povinen zakrýt údaje na své platební kartě a svůj PIN kód.

Platební brána:

Platební brána FONDY představuje jednoduchý a bezpečný způsob platby online. Platební brána Fondy je pod dohledem Národní banky / číslo oprávnění FCA UK, č. 900705 /. Po výběru platební možnosti budete přesměrováni na stránku banky. Při platbě kartou je třeba zadat údaje z platební karty. Vaše platba bude připsána během pár minut. Tímto způsobem zaplatíte platební kartou přes
internet nebo rychlým on-line bankovním převodem. Tento způsob platby není zpoplatněn.

Více informací naleznete na naší internetové stránce: https://fondy.eu/sk-sk/
V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat: slovakia@fondy.eu

 

Vrácení peněz

Odstoupí-li Kupující od uzavřené smlouvy s prodávajícím nebo budou-li Kupujícímu vraceny peněžní prostředky z jiného důvodu, vrátí prodávající Kupujícímu peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Kupující je odpovědný za správnost údajů pro vrácení peněžních prostředků.

 

 

 1. Dodací podmínky
 2. Způsoby dodání

Prodávající zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:

Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému prodávajícího nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

Všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny naleznete při dokončování objednávky.

 1. Ostatní podmínky

V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, se Kupující prokáže identifikačním číslem.

Při vyzvednutí objednávky uhrazené předem může prodávající či její smluvní partner požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající či její smluvní partner odmítnout zboží vydat. Toto oprávnění vyplývá s ust. § 2900 občanského zákoníku, které stanoví povinnost prevence a obezřetnosti.

Zboží zakoupené kupujícím-právnickou osobou bude předáno pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby, či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí. Zboží zakoupené kupujícím-osobou samostatně výdělečně činnou bude předáno pouze po předložení platného identifikačního průkazu (OP či cestovní pas).

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu jakub@kobram.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva produkt reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 1. Soutěže a lhůty k vyzvednutí výhry

V případě, že výherce vyhraje v soutěži pořádané prodávajícím, je tento výherce povinen vyzvednout si výhru do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byly vyhlášeny prodávajícím výsledky takové soutěže. Nárok výherce na výhru zaniká marným uplynutím této lhůty, kdy výhra propadne ve prospěch pořadatele. 

 1. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení.

XII. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.

Případné spory mezi prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak prodávající doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakty na prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tato smlouva se dále řídí a/i reklamačním řádem prodávajícího.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 30. 10. 2020 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí.

 

Košík (0)

Zatiaľ sa v košíku nič nenachádza.